Πρόσφατα άρθρα

  Η δύναμη του Αγίου Πνεύματος

  Ο Ιησούς στις τελευταίες στιγμές πριν αναληφθεί, μίλησε στους μαθητές του γι'αυτό που τους ήταν απολύτως απαραίτητο, στο να περπατήσουν και να σταθούν πνευματικά.

  Περιμένετε την επαγγελία του Πατρός [Και συνερχόμενος μετ' αυτών, παρήγγειλε να μη απομακρυνθώσιν από Ιεροσολύμων, αλλά να περιμένωσι την επαγγελίαν του Πατρός, την οποίαν ηκούσατε, είπε, παρ' εμού (Πράξεις α 4)] και θέλετε λάβει δύναμιν όταν το Άγιο Πνεύμα έλθει πάνω σας, που θα φέρνει τη δική μου μαρτυρία σε εσάς καθώς και μέσα απο εσάς θα φανερώνομαι εγώ, τους είπε ο Χριστός. [θέλετε λάβει δύναμιν, όταν επέλθη το Άγιον Πνεύμα εφ' υμάς, και θέλετε είσθαι εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρεία και έως εσχάτου της γης (Πράξεις α 8)]

  Επτά Αλήθειες Που Μπορούν Να Αλλάξουν Την Ζωή Σου

  Το να ακολουθείς και να περπατάς μαζί με τον Χριστό είναι ένα όμορφο ταξίδι που αξίζει να το κάνεις. Κανείς δεν λέει ότι είναι εύκολο. Υπάρχουν στιγμές που νοιώθεις ότι δεν μπορείς να κάνεις άλλο ένα βήμα μπροστά, αλλά σε όλα τα βήματα, ο Θεός σου δίνει κουράγιο. Και συνεχίζεις...

   Επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας επτά από τις άπειρες αλήθειες του Θεού που χρησιμοποιεί για την προετοιμασία μας, για να μας διορθώνει και να μας διατηρεί σταθερούς στην πορεία μας μαζί Του με στόχο να βρεθούμε στην Ουράνια Βασιλεία Του.

  Αλήθεια 1: Ο Θεός με αγαπά και νοιάζεται για την κάθε λεπτομέρεια της ζωής μου.

  Ο Θεός έδειξε την αγάπη του για μένα, στέλνοντας τον Ιησού Χριστό να πεθάνει στο σταυρό. Φέρνοντας με στον Ιησού, ο Θεός με έχει συμφιλιώσει με τον εαυτό Του. Είμαι παιδί Του. Με ήξερε πριν γεννηθώ και κάθε μέρα της ζωής μου καταγράφεται στο βιβλίο Του. Αυτός φροντίζει για κάθε λεπτομέρεια της ζωής μου: "Το αδιαμόρφωτον του σώματός μου είδον οι οφθαλμοί σου· και εν τω βιβλίω σου πάντα ταύτα ήσαν γεγραμμένα, ως και αι ημέραι καθ' ας εσχηματίζοντο, και ενώ ουδέν εκ τούτων υπήρχε."(Ψαλμός 139:16)

  Αλήθεια 2: Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι να έχουμε το Θεό με το μέρος μας.

  Πρέπει να καταλάβω ότι όταν ο Θεός είναι μαζί μου, τότε η νίκη είναι σίγουρη. Με το Θεό στην πλευρά μου, μπορώ να κάνω όλα τα πράγματα που μου έχει ζητήσει να κάνω: "Τι λοιπόν θέλομεν ειπεί προς ταύτα; Εάν ο Θεός είναι υπέρ ημών, τις θέλει είσθαι καθ' ημών; Επειδή όστις τον ίδιον εαυτού Υιόν δεν εφείσθη, αλλά παρέδωκεν αυτόν υπέρ πάντων ημών, πώς και μετ' Αυτού δεν θέλει χαρίσει εις ημάς τα πάντα;" (Ρωμαίους η:31) 
  Με τον Θεό στην πλευρά μου δεν θα φοβηθώ και δεν θα πρέπει να αποθαρρύνομαι . Με Αυτόν στο πλάι μου αποτελώ μια ισχυρή και γενναία ύπαρξη.

  Αλήθεια 3: Τίποτα δεν είναι αδύνατο με το Θεό.

  Είμαι πεπεισμένος ότι δεν υπάρχει τίποτα αδύνατο για το Θεό: "Τα αδύνατα παρά ανθρώποις είναι δυνατά παρά τω Θεώ." (Λουκάς 18:17) 
  Μπορεί να σταματήσει τον ήλιο, να διαιρέσει τις θαλασσες, να αναστήσει τους νεκρούς, να θεραπεύσει ασθένειες, έκλεισε το στόμα των λιονταριών, μεταξύ άλλων. Αυτός είναι ο ίδιος Θεός χθες και σήμερα και για πάντα. Αυτά που ο Θεός μπορεί να κάνει, δεν τα κάνει ο άνθρωπος!

  Αλήθεια 4: Το μεγαλύτερο Καθήκον μου είναι να αγαπώ τον Θεό και τους ανθρώπους.

  Έχω μάθει ότι η μεγαλύτερη εντολή είναι να αγαπώ τον Θεό με όλη μου την καρδιά, με όλη την ψυχή μου, με όλο το μυαλό μου και με όλη τη δύναμή μου: "Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν· Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου. Αύτη είναι πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δε ομοία αυτής· Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σεαυτόν. Εν ταύταις ταις δύο εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται." (Ματθαίος κβ:37-40)
  Η αγάπη του Θεού είναι το να υπακούει κάποιος τις εντολές Του. Και ο βασιλιάς Σολομώντας προσθέτει τη φωνή του να λέει: 
  "Ας ακούσωμεν το τέλος της όλης υποθέσεως· φοβού τον Θεόν και φύλαττε τας εντολάς αυτού, επειδή τούτο είναι το παν του ανθρώπου. Διότι ο Θεός θέλει φέρει εις κρίσιν παν έργον και παν κρυπτόν, είτε αγαθόν είτε πονηρόν." (Εκκλησιαστής 12:13-14)
  Το δεύτερο, που είναι εξίσου σημαντικό, είναι να αγαπάμε τον πλησίον μας, όπως τον εαυτό μας. Ο καλύτερος τρόπος για να αγαπάμε τον πλησίον μας είναι να τον υπηρετούμε, να ζούμε μαζί του σε αρμονία, να θεωρούμε ότι είναι καλύτερος από τον εαυτό μας και να είμαστε πιο κοντά σε αυτόν ακόμα και από έναν σαρκικό αδελφό.

  Αλήθεια 5: Είμαι μοναδικός, ξεχωριστός και ήρθα Στη Γη για ένα σκοπό.

  Ο Θεός με έκανε ιδιαίτερο, μοναδικό και αναντικατάστατο. Δεν έχω λόγο να αρέσω ή να συμπεριφέρομαι όπως κάποιος άλλος. Είμαι ένα πρωτότυπο και πρέπει να ζήσω ανάλογα . Βοηθά επίσης να θυμάμαι ότι βρίσκομαι εδώ στη γη για ένα σκοπό. Δεν ήταν μια σύμπτωση. Ο Θεός ήξερε ακριβώς ποια γενιά θα χρειαστεί τα χαρίσματα μου, τις ικανότητες μου και τα δώρα του Αγίου Πνεύματος. Και η προσευχή μου είναι να επιτύχω το σκοπό του Θεού στη γενιά μου, όπως έκανε ο Δαβίδ: "Διότι ο μεν Δαβίδ, αφού υπηρέτησε την βουλήν του Θεού εν τη γενεά αυτού, εκοιμήθη και προσετέθη εις τους πατέρας αυτού" (Πράξεις ιγ:36)

  Αλήθεια 6: Οι δυσκολίες στην ζωή μου έχουν ως στόχο να με κάνουν πλήρη, τέλειο και έτοιμο να ζήσω μαζί του αιώνια.

  Κάποτε όλοι θεωρήσαμε ότι ο Θεός δεν μας αγαπά όσο αγάπησε τους άλλους, ιδιαίτερα όταν περάσαμε δύσκολες στιγμές, και αυτό μας έκανε και αισθανθήκαμε σαν να μας είχε ξεχάσει. Αλλά αυτό είναι λάθος. Μ 'αγαπάει προσωπικά ο Θεός. Δεν με είχε ξεχάσει. Αυτός επιτρέπει δύσκολες στιγμές να έρχονται στη ζωή μου για να πειθαρχήσω και να γίνω καλύτερος Χριστιανός. Η επιθυμία Του είναι να αυξηθεί η πίστη μου και η υπομονή μου και να γίνει τέλεια και πλήρης: "Πάσαν χαράν νομίσατε, αδελφοί μου, όταν περιπέσητε εις διαφόρους πειρασμούς γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονήν. Η δε υπομονή ας έχη έργον τέλειον, διά να ήσθε τέλειοι και ολόκληροι, μη όντες εις μηδέν ελλιπείς." (Ιάκωβος α:2-4) 
  Η πειθαρχία προς τον Θεό στην ζωή μου είναι καλή για μένα, αν και οδυνηρή, καθώς στόχο έχει να προχωρήσω στον αγιασμό, να Του μοιάσω δηλαδή όσο το δυνατόν περισσότερο.

  Αλήθεια 7: O Θεός με έχει ελευθερώσει από το βάρος της αμαρτίας.

  Ο Λόγος του Θεού γράφει για τον Ιησού Χριστό: "όστις ων απαύγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού, και βαστάζων τα πάντα με τον λόγον της δυνάμεως αυτού, αφού δι' εαυτού έκαμε καθαρισμόν των αμαρτιών ημών, εκάθησεν εν δεξιά της μεγαλωσύνης εν υψηλοίς." (Εβραίους α:3) 
  Ο λόγος και οι υποσχέσεις του Θεού είναι αλήθεια. Δεν δίστασε ο Ουράνιος Πατέρας μας να στείλει στην Γη τον μοναδικό Του Υιό για να πεθάνει για εμάς και να μας καθαρίσει από τα λάθη μας και τις αμαρτίες μας. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα να μην κουβαλάω το βάρος της αμαρτίας στην καθημερινή μου ζωή. Είναι κάτι που με κάνει και αισθάνομαι τελείως ελεύθερος. Ο λόγος Του δίνει ζωή , μας δείχνει το δρόμο, και μας ανανεώνει. 
  Τέλος, καλό θα είναι να θυμόμαστε ότι ο Θεός δεν είναι ένας άνθρωπος για να πει ψέματα. Ό,τι υπόσχεται το εκτελεί την κατάλληλη στιγμή. Όταν υπακούμε κάθε λέξη Του, είμαστε σαν ένας άνθρωπος που οικοδόμησε το σπίτι του πάνω σε ένα βράχο και όταν έρθουν οι δυσκολίες (βροχές, άνεμοι και καταιγίδες) το σπίτι μας θα μείνει όρθιο.

  Αν δεν έχεις Καινή Διαθήκη επικοινώνησε μαζί μας και θα σου στείλουμε μία εντελώς δωρεάν.

   

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ


  Διεύθυνση: Φιλολάου 166, 1ος Όροφος | Παγκράτι | Αθήνα

  Περιοχή: Παγκράτι | Αθήνα

  Ώρες συναθροίσεων: Δευτέρα - 20:00-21:00 | Τετάρτη - 20:00-21:00
  Παρασκευή - 20:00-21:00 | Κυριακή - 09:30-12:30

       

          Στείλτε μας μήνυμα 

  Please publish modules in offcanvas position.