Ο Φόβος

  Σε πρώτη όψη η λέξη φόβος μας προδιαθέτει για κάτι δυσάρεστο στον ψυχισμό μας.Και έτσι είναι. Η σημασία της λέξης φόβος είναι αυτονόητη και συνώνυμη με τη λέξη τρόμος. Όμως στην Γραφική ορολογία η λέξη φόβος χρησιμοποιείται με δυο έννοιες:


  1.)Με την έννοια του δυσάρεστου συναισθήματός μας


  Ο Κύριος είπε στους μαθητές να μην φοβούνται από των αποκτεινόντων το σώμα.«Και μη φοβηθήτε από των αποκτεινόντων το σώμα,την δε ψυχήν μη δυναμένων να αποκτείνωσι φοβήθητε μάλλον τον δυνάμενον και ψυχήν και σώμα να απολέση εν τη γεέννη.. Υμών δε και αι τρίχες της κεφαλής είναι πάσαι ηριθμημέναι».(Ματθαίος 10:28-30) Ο Άγγελος είπε στις Γυναίκες να μην φοβούνται διότι ο Ιησούς ανεστήθη.(Ματθαίος 28:5,10) «Αποκριθείς δε ο άγγελος, είπε προς τας γυναίκας, Μη φοβείσθε σεις διότι εξεύρω,ότι Ιησούν τον εσταυρωμένον ζητείτε...Τότε λέγει προς αυτάς ο Ιησούς, Μη φοβείσθε υπάγετε, απαγγείλατε προς τους αδελφούς μου, διά να υπάγωσιν εις την Γαλιλαίαν και εκεί θέλουσι με ιδεί».

  Ο Απ. Παύλος είπε στους Γαλάτες «Φοβούμαι διά σας, μήπως ματαίως εκοπίασα εις εσάς». (Γαλάτας 4:11)
  Οι μαθητές του Κυρίου πολλές φορές φοβηθήκανε και ο Κύριος τους έλεγε "μη φοβείσθε"

  Πάντα ο Κύριος έλεγε το "μη φοβού" για να βγάλει από μέσα μας το αίσθημα του φόβου εμπιστευόμενοι σε Αυτόν. Ο μαθητής της Αγάπης λέει: «Φόβος δεν είναι εν τη αγάπη, αλλ’ η τελεία αγάπη έξω διώκει τον φόβο· διότι ο φόβος έχει Κόλασιν και ο φοβούμενος δεν είναι τετελειωμένος εν τη αγάπη». (Ά Ιωάννου 4:18)
  «Ούτω λέγει Κύριος,όστις σε έκαμε,και σε έπλασεν εκ κοιλίας ,και θέλει σε βοηθήσει· Μη φοβού, δούλε μου Ιακώβ,και συ Ιεσουρούν ,τον οποίον έκλεξα».(Ησαίας 66:2) Ο φόβος του Θεού έχει ένα συγκεκριμένο αντικειμένο.Να κρατάμε με τρόμο τον Λόγου του Κυρίου μας.Ο Θεός κατοικεί σε αυτούς που τρέμουν το Λόγο του.«Διότι δεν ελάβατε πνεύμα δουλείας διά να φοβήσθε πάλιν,αλλ’ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας,διά του οποίου κράζομεν, Αββά. ο Πατήρ».(Ρωμαίους 8:15) Φόβο φέρνει μέσα μας το πνεύμα της δουλείας στον εχθρό της ψυχής μας ενώ το Πνεύμα της υιοθεσίας μας ελευθερώνει από όλους τους φόβους που φέρνει η αμαρτία.

  2.) Με την έννοια του φόβου του Θεού είναι ένα συναίσθημα που το συστήνει ο Λόγος του Θεού ως θετικό και ωφέλιμο για τον άνθρωπο. Είναι ο Άγιος φόβος του Θεού που έχει ωραία αποτελέσματα στην ζωή μας. Είναι εντελώς διαφορετικός από τον φόβο των άλλων πραγμάτων. Όποιος φοβάται τον Θεό δεν φοβάται τίποτε άλλο στον κόσμο αυτό. Όποιος δεν φοβάται τον Θεό φοβάται όλα τα άλλα πράγματα.Ας δούμε μέσα από τον Λόγο του Θεού ποιος είναι αυτός ο φόβος του Θεού.
  (Παροιμίες 8:13) 
  «Ο φόβος του Κυρίου είναι να μισεί τις το κακόν·». Ένας ορισμός του φόβου του Κυρίου. (Παροιμίες 1:7 και 9:10) «Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου» Το βασικό στοιχείο για να αποκτήσει ο άνθρωπος σοφία είναι ο φόβος του Κυρίου. (Παροιμίες 10:27) «Ο Φόβος του Κυρίου προσθέτει ημέρας». Ο άνθρωπος που φοβάται τον Θεό ζει πολλές ημέρες. (Παροιμίες 14:27) «Ο φόβος του Κυρίου είναι πηγή ζωής, απομακρίνων από παγίδων θανάτου». Ο φόβος του Θεού δίνει ζωή και μας φυλάει από τις παγίδες του θανάτου. (Παροιμίες 15:33) «Ο φόβος του Κυρίου είναι διδασκαλία σοφίας».

  (Δευτερονόμιον 6:2) «Διά να φοβήσαι Κύριον τον Θεόν σου, ώστε να φυλάττης πάντα τα διατάγματα αυτού,και τας εντολάς αυτού, τας οποίας εγώ σε προστάζω, συ, και ο υιός σου, και ο υιός του υιού σου, πάσας τας ημέρας της ζωής σου και διά να μακροημερεύσης». Ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να φοβάται τον Θεό ώστε να φυλάει τον Λόγο του. Ένας δείκτης ότι φοβάμαι το Θεό είναι ότι εκτελώ τις εντολές του.
  (Δευτερονόμιον 6:13κ΄24) «Κύριον τον Θεόν σου θέλεις φοβείσθαι, και αυτόν θέλεις λατρεύει, και εις το όνομα αυτού θέλεις ομνύει».«Και προσέταξεν εις ημάς ο Κύριος να κάμνωμεν πάντα τα διατάγματα ταύτα, να φοβώμεθα Κύριον τον Θεόν ημών, διά να ευημερώμεν πάντοτε, διά να φυλάττη ημάς ζώντας, καθώς την σήμερον ημέραν·» 
   Είναι εντολή του Θεού να τον φοβούμεθα με έναν φόβο που φέρνει αγαθά αποτελέσματα στην ζωή μας και πνευματική ευημερία.
  (Ψαλμός 34:9) «Φοβήθητε τον Κύριον οι άγιοι αυτού.Διότι δεν υπάρχει στέρησης εις τους φοβουμένους αυτόν».
  (Ψαλμός 34:7) «Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλω των φοβουμένων αυτόν και ελευθερώνει αυτούς». Η προστασία και οι επεμβάσεις του Θεού γίνονται σε αυτούς που τον φοβούνται.

  (Ψαλμός 103:11,13,17) «Διότι όσον είναι το ύψος του ουρανού υπεράνω της γης, τόσον μέγα είναι το έλεος αυτού προς τους φοβουμένους αυτόν». «Καθώς σπλαχνίζεται ο πατήρ τα τέκνα, ούτως ο Κύριος σπλαχνίζεται τους φοβουμένους αυτόν». Το δε έλεος του Κυρίου είναι από του αιώνος, και έως του αιώνος, επί τους φοβουμένους αυτόν·». Οι φοβούμενοι τον Κύριο είναι αυτοί που απολαμβάνουν το έλεός του. 
  (Φιλιππισίους 2:12) «Μετά φόβου και τρόμου εργάζεσθε την εαυτών σωτηρίαν·» Ο φόβος του Θεού έχει σχέση με την σωτηρία μας.
  (Κολοσσαείς 3:22) «Οι δούλοι , υπακούετε κατά πάντα εις τους κατά σάρκα κυρίους σας , ουχί με οφθαλμοδουλείας, ως ανθρωπάρεσκοι, αλλά με απλότητα καρδίας, φοβούμενοι τον Θεόν».  Ο φόβος του Κυρίου μας ευοδώνει και στην εργασία μας.
  (Ά Πέτρου 2:17) «Πάντας τιμήσατε· την αδελφότητα αγαπάτε· τον Θεόν φοβείσθε· τον βασιλέα τιμάτε». Έντολή του Θεού να τον φοβόμεθα. 
  «Ούτω λέγει Κύριος,όστις σε έκαμε,και σε έπλασεν εκ κοιλίας ,και θέλει σε βοηθήσει· Μη φοβού, δούλε μου Ιακώβ,και συ Ιεσουρούν ,τον οποίον έκλεξα».(Ησαίας 66:2) Ο φόβος του Θεού έχει ένα συγκεκριμένο αντικειμένο.Να κρατάμε με τρόμο τον Λόγου του Κυρίου μας.Ο Θεός κατοικεί σε αυτούς που τρέμουν το Λόγο του.
   «Τότε οι φοβούμενοι τον Κύριον ελάλουν προς αλλήλους·  και ο Κύριος προσείχε, και ήκουε· και εγράφη βιβλίον ενθυμήσεως ενώπιον αυτού, περί των φοβουμένων τον Κύριον, και των ευλαβουμένων το όνομα αυτού·» (Μαλαχίας 3:16) Ο Κύριος προσέχει την φωνή αυτών που τον φοβούνται και υπάρχει ενώπιον του Κυρίου βιβλίο ενθυμήσεως (Μνημοσύνου) για αυτούς που φυλάνε τον Λόγο του. Αυτό το Βιβλίο είναι το Βιβλίο της ζωής όπου είναι απαραίτητο να είναι κάποιος γραμμένος για να σωθεί.
  «Αι μεν λοιπόν εκκλησίαι καθ’ όλην την Ιουδαίαν και Γαλιλαίαν και Σαμάρειαν είχον ειρήνην, οικοδομούμεναι και περιπατούσαι εν τω φόβω του Κυρίου, και διά της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο».(Πράξεις 9:31) Όλες οι εκκλησίες πρέπει να περπατάνε επάνω στον φόβο του Θεού δηλαδή να εκτελούνε τον Λόγο του. Ο φόβος του Θεού εκφράζεται στον άνθρωπο όχι μόνο με λόγια αλλά και με την τήρηση των εντολών του Θεού.
  Μετά τις παραπάνω αναφορές στον Λόγο του Θεού βλέπουμε ότι ο φόβος του Κυρίου είναι ένα απαραίτητο χαρακτηριστικό του αληθινού χριστιανού που όταν το έχει τότε η ζωή γεμίζει από χαρά,ευλογία παρουσία Θεού,ειρήνη στην καρδιά του και διώχνει το άγχος, την κατάθλιψη και στο τέλος την κόλαση.

   

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ


  Διεύθυνση: Φιλολάου 166, 1ος Όροφος | Παγκράτι | Αθήνα

  Περιοχή: Παγκράτι | Αθήνα

  Ώρες συναθροίσεων: Δευτέρα - 20:00-21:00 | Τετάρτη - 20:00-21:00
  Παρασκευή - 20:00-21:00 | Κυριακή - 09:30-12:30

  Please publish modules in offcanvas position.