Πρόσφατα άρθρα

  Πως θα αποκτήσει χαρά η ζωή μου;

  Το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον σχετικά με τις μεταβολές της ψυχικής υγείας των Ελλήνων στη διάρκεια της καραντίνας. Σύμφωνα τα στοιχεία του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας για τους πρώτους μήνες του 2020, η χρήση των αντικαταθλιπτικών φαρμάκων φαίνεται πως διπλασιάστηκε σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό χρονικό διάστημα, ενώ πολύ μεγάλη αύξηση παρουσιάζουν και οι αγχολυτικές ουσίες. Κατακόρυφη αύξηση παρατηρείται επίσης στη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα, η χρήση κοκαΐνης αυξήθηκε κατά 67% από το 2019, συνιστώντας τη μεγαλύτερη μεταβολή από το 2010 έως σήμερα, ενώ αντίστοιχη  αύξηση κατά 650% καταγράφηκε και στη χρήση της αμφεταμίνης, και 37% στη μεθαμφεταμίνη. Φαίνεται ότι οι συμπατριώτες μας στρέφονται σε τεχνητά μέσα για την ικανοποίηση των συναισθηματικών τους αναγκών και των δυσκολιών που έχουν να αντιμετωπίσουν μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Τα προβλήματα φαίνεται να είναι πολλά, με το οικονομικό να αναδεικνύεται και πάλι στο νούμερο 1. 

  Η δύναμη του Αγίου Πνεύματος

  Ο Ιησούς στις τελευταίες στιγμές πριν αναληφθεί, μίλησε στους μαθητές του γι'αυτό που τους ήταν απολύτως απαραίτητο, στο να περπατήσουν και να σταθούν πνευματικά.

  Περιμένετε την επαγγελία του Πατρός [Και συνερχόμενος μετ' αυτών, παρήγγειλε να μη απομακρυνθώσιν από Ιεροσολύμων, αλλά να περιμένωσι την επαγγελίαν του Πατρός, την οποίαν ηκούσατε, είπε, παρ' εμού (Πράξεις α 4)] και θέλετε λάβει δύναμιν όταν το Άγιο Πνεύμα έλθει πάνω σας, που θα φέρνει τη δική μου μαρτυρία σε εσάς καθώς και μέσα απο εσάς θα φανερώνομαι εγώ, τους είπε ο Χριστός. [θέλετε λάβει δύναμιν, όταν επέλθη το Άγιον Πνεύμα εφ' υμάς, και θέλετε είσθαι εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρεία και έως εσχάτου της γης (Πράξεις α 8)]

   Έτσι, δια μέσω του Αγίου Πνεύματος ήρθε η μαρτυρία στις καρδιές των ανθρώπων για το έργο της θυσίας του Ιησού Χριστού για την ελευθερία που δίνει η Ανάσταση Του και την πρόσβαση που παρέχει στην αιώνια σωτηρία. Μέσα απο αυτό το πρόσωπο γεννήθηκε και γεννιέται και σήμερα ο Χριστός στο πνεύμα των ανθρώπων έως εσχάτου της γης.

  Ο Κύριος πριν τον συλλάβουν, αποκάλυψε πολύτιμες αλήθειες στους μαθητές του. Τους είπε σας συμφέρει να φύγω διότι θα στείλω τον Παράκλητο που θα μείνει μαζί σας μέχρι το τέλος. [Και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα, και θέλει σας δώσει άλλον Παράκλητον, διά να μένη μεθ' υμών εις τον αιώνα, το Πνεύμα της αληθείας, το οποίον ο κόσμος δεν δύναται να λάβη, διότι δεν βλέπει αυτό ουδέ γνωρίζει αυτό· σεις όμως γνωρίζετε αυτό, διότι μένει μεθ' υμών και εν υμίν θέλει είσθαι. (Ιωάννης ιδ 16-17)]

   Επομένως όλο το έργο στη πνευματικής μας ζωή το κάνει το Άγιο Πνεύμα. Είναι αυτό που χτίζει, οικοδομεί, αυξάνει τον νέο άνθρωπο [καταργήσας την έχθραν εν τη σαρκί αυτού, τον νόμον των εντολών των εν τοις διατάγμασι, διά να κτίση εις εαυτόν τους δύο εις ένα νέον άνθρωπον, φέρων ειρήνην (Εφεσίους β 15)], το νέο κτίσμα [Όθεν εάν τις ήναι εν Χριστώ είναι νέον κτίσμα· τα αρχαία παρήλθον, ιδού, τα πάντα έγειναν νέα.(Β Κορινθίους ε 17)στην ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιου του Θεού [εωσού καταντήσωμεν πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού (Εφεσίους δ 13)]

   Ρητά ο Ιησούς Χριστός μίλησε για την αναγκαιότητα και την εξάρτηση που πρέπει να έχει ο πιστός απο το Άγιο Πνεύμα. Είναι Αυτός που θα υπενθυμίσει όσα είπε ο Χριστός [Ταύτα ελάλησα προς εσάς ενώ ευρίσκομαι μεθ' υμών· ο δε Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, το οποίον θέλει πέμψει ο Πατήρ εν τω ονόματί μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπον προς εσάς. (Ιωάννης ιδ 25)]

  Είναι Αυτός που θα μαρτυρήσει για τον Ιησού [Όταν όμως έλθη ο Παράκλητος, τον οποίον εγώ θέλω πέμψει προς εσάς παρά του Πατρός, το Πνεύμα της αληθείας, το οποίον εκπορεύεται παρά του Πατρός, εκείνος θέλει μαρτυρήσει περί εμού.(Ιωάννης ιε 26)]

  Επίσης Αυτός που θα ελέξγει το κόσμο περί αμαρτίας, δικαιοσύνης και κρίσεως [και ελθών εκείνος θέλει ελέγξει τον κόσμον περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως (Ιωάννης ις 8)].

  Το Πνεύμα της αληθείας θα μας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια και θα μας αποκαλύψει τα μέλλοντα [Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ' εαυτού, αλλ' όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα. (Ιωάννης ις 13)]

  Θα μας δίνεις όλες τις ευλογίες που χρειαζόμαστε για να γεμίζουμε πνευματική χαρά [Και εν εκείνη τη ημέρα δεν θέλετε ζητήσει παρ' εμού ουδέν. Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι όσα αν αιτήσητε παρά του Πατρός εν τω ονόματί μου, θέλει σας δώσει. Έως τώρα δεν ητήσατε ουδέν εν τω ονόματί μου· αιτείτε και θέλετε λαμβάνει, διά να ήναι πλήρης η χαρά σας.(Ιωάννης ις 23-24)]

   Μέσα απο τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος θα εκπληρώνεται το θέλημα του Πατέρα στη ζωή μας και στη ζωή της εκκλησίας. Μέσα απο αυτό το Πρόσωπο ο πιστός θα είναι ενωμένος με τον Χριστό και τον Πατέρα Θεό καθώς όσα έχει ο Πατήρ εμού είναι [Εκείνος θέλει δοξάσει εμέ, διότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς. Πάντα όσα έχει ο Πατήρ, εμού είναι· διά τούτο είπον ότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς. (Ιωάννης ις 14-15)]

  Την ημέρα της Πεντηκοστής 120 αγράμματοι, οι περισσότεροι ψαράδες, ήταν στο ανώγειο όταν ήρθε η δωρεά του Αγίου Πνεύματος σαν γλώσσες πυρός σε κάθε έναν και άρχισαν να μιλάνε ξένες γλώσσες. [ Και ότε ήλθεν η ημέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδόν εν τω αυτώ τόπω. Και εξαίφνης έγεινεν ήχος εκ του ουρανού ως ανέμου βιαίως φερομένου, και εγέμισεν όλον τον οίκον όπου ήσαν καθήμενοι· και εφάνησαν εις αυτούς διαμεριζόμεναι γλώσσαι ως πυρός, και εκάθησεν επί ένα έκαστον αυτών, και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, και ήρχισαν να λαλώσι ξένας γλώσσας, καθώς το Πνεύμα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσιν. (Πράξεις β 1-4)]

  Απο τη μέρα εκείνη ήρθε και παραμένει μέχρι σήμερα, μας συντροφεύει, παρηγορεί, ικετεύει, για εμάς στον Πατέρα. Παραμένει μέσα μας και πάνω μας καθώς θέλει να εκδηλώνεται και να εκφράζεται μέσα απο εμάς η πολυειδής χάρις του Θεού. [έκαστος κατά το χάρισμα, το οποίον έλαβεν, υπηρετείτε κατά τούτο εις αλλήλους ως καλοί οικονόμοι της πολυειδούς χάριτος του Θεού (Β Πέτρου δ 10)]

  Ο Χριστός όταν πήγε δεξιά του Πατρός έλαβε την υπόσχεση-επαγγελία και την εξέχεε στους δικούς του ανθρώπους [Αφού λοιπόν υψώθη διά της δεξιάς του Θεού και έλαβε παρά του Πατρός την επαγγελίαν του Αγίου Πνεύματος, εξέχεε τούτο, το οποίον τώρα σεις βλέπετε και ακούετε. (Πράξεις β 33)]

  Αυτό το έκανε για να εκπληρωθούν τα σχέδια Του και το θέλημα Του μέσα απο αυτόν που θα τον δεχτεί και θα λάβει αυτή τη δωρεά-δύναμη. Έτσι ο πιστός μπαίνεις στις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος και υπηρετεί αυτόν που δημιούργησε τα πάντα, για να γνωρίσει την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσα πάσα γνώσιν [και να γνωρίσητε την αγάπην του Χριστού την υπερβαίνουσαν πάσαν γνώσιν, διά να πληρωθήτε με όλον το πλήρωμα του Θεού (Εφεσίους γ 19)]

  Ο χριστιανός ξεκινά τη νέα ζώη βαπτιζόμενος εν ύδατι. Το επόμενο βήμα είναι η βάφτιση στο Πνεύμα το Άγιο που θα τον οδηγεί πνευματικά και θα δίνει την δύναμη να κραταιωθεί ο πιστός στον εσωτερικό άνθρωπο χτίζοντας την  πίστη του ώστε να αντιληφθεί τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος της αγάπης του Χριστού,την υπερβαίνουσα πάσα γνώσιν. [διά να δώση εις εσάς κατά τον πλούτον της δόξης αυτού, να κραταιωθήτε εν δυνάμει διά του Πνεύματος αυτού εις τον εσωτερικόν άνθρωπον, διά να κατοικήση ο Χριστός διά της πίστεως εν ταις καρδίαις υμών,ώστε να δυνηθήτε, ερριζωμένοι και τεθεμελιωμένοι εν αγάπη, να καταλάβητε μετά πάντων των αγίων τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος, και να γνωρίσητε την αγάπην του Χριστού την υπερβαίνουσαν πάσαν γνώσιν, διά να πληρωθήτε με όλον το πλήρωμα του Θεού. (Εφεσίους ις 16-19)]

   Όταν ο Απόστολος Παύλος ήταν στην 'Έφεσο, αφού πρώτα βάφτισε στο νερό κάποιους μαθητές, μετά έχοντας το χάρισμα επιθέσεως χεριών, βαφτίστηκαν στο Άγιο Πνεύμα, ελάλουν γλώσσας και προφήτευαν [Ακούσαντες δε εβαπτίσθησαν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. Και αφού ο Παύλος επέθηκεν επ' αυτών τας χείρας, ήλθε το Πνεύμα το Άγιον επ' αυτούς, και ελάλουν γλώσσας και προεφήτευον. (Πράξεις ιθ 5-6)]

  Καθώς ο πιστός γίνεται μέλος του σώματος του Χριστού με την παρουσία του Άγιου Πνεύματος αρχίζουν και οι ενέργειες του Πνεύματος μέσα απο τον χριστιανό, για να εκπληρώνεται ο Λόγος και το Ευαγγέλιο του Χριστού και να δοξάζεται ο Πατέρας Θεός.

   Έτσι ο Παράκλητος είναι αυτός που χρήζει άλλους μεν αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές ποιμένες και διδασκάλους [Και αυτός έδωκεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους, προς την τελειοποίησιν των αγίων, διά το έργον της διακονίας, διά την οικοδομήν του σώματος του Χριστού (Εφεσίους δ 11-12)]

  Είναι αυτός που δίνει χαρίσματα σε κάθε αναγεννημένο χριστιανό, λόγοι σοφίας, λόγοι γνώσεως, χαρίσματα ιαμάτων, πίστεως, ενέργειες θαυμάτων, προφητεία, διακρίσεις πνευμάτων, είδη γλωσσών, ερμηνείες γλωσσών [Δίδεται δε εις έκαστον η φανέρωσις του Πνεύματος προς το συμφέρον. Διότι εις άλλον μεν δίδεται διά του Πνεύματος λόγος σοφίας, εις άλλον δε λόγος γνώσεως κατά το αυτό Πνεύμα, εις άλλον δε πίστις διά του αυτού Πνεύματος, εις άλλον δε χαρίσματα ιαμάτων διά του αυτού Πνεύματος, εις άλλον δε ενέργειαι θαυμάτων, εις άλλον δε προφητεία, εις άλλον δε διακρίσεις πνευμάτων, εις άλλον δε είδη γλωσσών, εις άλλον δε ερμηνεία γλωσσών. Πάντα δε ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό Πνεύμα, διανέμον ιδία εις έκαστον καθώς θέλει. (Α Κορινθίους ιβ 7-11)]

   Μέσα απο αυτές τις ενέργειες γίνεται η τελειοποίηση των αγίων, το έργο της διακονίας, η οικοδομή και η αύξηση του σώματος του Χριστού και επιτυγχάνεται η ενότητα της πίστεως και η επίγνωση του Υιου, του Θεού. [Και αυτός έδωκεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους, προς την τελειοποίησιν των αγίων, διά το έργον της διακονίας, διά την οικοδομήν του σώματος του Χριστού, εωσού καταντήσωμεν πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού (Εφεσίους δ 11-13)]

   Συντελείται ο καθαρισμός και η ανακαίνιση της διάνοιας [και μη συμμορφόνεσθε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφόνεσθε διά της ανακαινίσεως του νοός σας, ώστε να δοκιμάζητε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον.(Ρωμαίους ιβ 2)] καθώς το Άγιο Πνεύμα μεταφέρει τον καρπό του [Ο δε καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, αγαθωσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτεια (Γαλάτας ε 22)] και του χαρακτήρα του Ιησού [όστις ων απαύγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού, και βαστάζων τα πάντα με τον λόγον της δυνάμεως αυτού, αφού δι' εαυτού έκαμε καθαρισμόν των αμαρτιών ημών, εκάθησεν εν δεξιά της μεγαλωσύνης εν υψηλοίς (Εβραίους α 3)] μέσα στο νου και την συνείδηση μας, μεταμορφώνοντας τον πιστό στην δική του εικόνα αποκτώντας ο άνθρωπος του Θεού τη μορφή του Ιησού Χριστού απο δόξα εις δόξα [Ημείς δε πάντες βλέποντες ως εν κατόπτρω την δόξαν του Κυρίου με ανακεκαλυμμένον πρόσωπον, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα από δόξης εις δόξαν,

  καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου. (Β Κορινθίους γ 18)]

  Έτσι ο Κύριος δια της ανακαινίσεως του Αγίου Πνεύματος μας δικαιώνει μέσα απο τη χάρη Του αλλά το έργο του Πνεύματος ολοκληρώνεται καθώς μας ετοιμάζει για να γίνουμε κληρονόμοι και μέτοχοι της αιώνιας ζωής [ουχί εξ έργων δικαιοσύνης τα οποία επράξαμεν ημείς, αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσεν ημάς διά λουτρού παλιγγενεσίας και ανακαινίσεως του Αγίου Πνεύματος, το οποίον εξέχεε πλουσίως εφ' ημάς διά Ιησού Χριστού του Σωτήρος ημών, ίνα δικαιωθέντες διά της χάριτος εκείνου, γείνωμεν κληρονόμοι κατά την ελπίδα της αιωνίου ζωής. (Τίτος γ 5-7)]

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ


  Διεύθυνση: Φιλολάου 166, 1ος Όροφος | Παγκράτι | Αθήνα

  Περιοχή: Παγκράτι | Αθήνα

  Ώρες συναθροίσεων: Δευτέρα - 20:00-21:00 | Τετάρτη - 20:00-21:00
  Παρασκευή - 20:00-21:00 | Κυριακή - 09:30-12:30

       

          Στείλτε μας μήνυμα 

  Please publish modules in offcanvas position.