Πρόσφατα άρθρα

  Στο μεταίχμιο μιας καινούριας μέρας

  Στο μεταίχμιο μιας καινούριας μέρας

   

  "Πάντα δε ταύτα είναι αρχή ωδίνων" [Ματθαίος κδ 8]

  Καθώς ο χρόνος ρέει και πλησιάζουμε στην αλλαγή του έτους τεράστιες αλλαγές συντελούνται στα έθνη και στις καρδιές των ανθρώπων. Μια καινούρια κατάσταση διαμορφώνεται και οδεύει προς την ολοκλήρωσή της. Έρχονται αλλαγές σε οικονομικό, κοινωνικό και προσωπικό επίπεδο καθώς μέσα από έναν αόρατο εχθρό διακυβεύεται το προνόμιο της ζωής.

  Ο φόβος, η ανασφάλεια, η ψυχολογική πίεση έχει πάρει τη πρώτη θέση στις καρδιές των ανθρώπων.

   

  Ο δρόμος του Ουρανού

  Μια νέα χρονιά, ένας καινούριος χρόνος. Στο ξεκίνημα του έτους, πάντα υπάρχουν προσδοκίες, ελπίδες, υποσχέσεις για κάτι διαφορετικό, πιο ελκυστικό, για την επιτυχία του ανθρώπου σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.

  Ο άνθρωπος θέλει να φτάσει στην επιτυχία πιστεύοντας ότι αυτό θα είναι και η ευτυχία του.

   

  Έτσι προσδοκά να χτίσει έναν νέο κόσμο έχοντας σαν κέντρο τον ίδιο του τον εαυτό, καθώς αλαζονικά υψώνεται και προσπαθεί να εξουσιάσει ασκώντας κυριαρχία και δύναμη στον συνάνθρωπο του και στη φύση με σκοπό την δόξα και τον πλουτισμό σε κοινωνικό και ατομικό επίπεδο.

  [Πως έπεσες εκ του ουρανού, Εωσφόρε, υιέ της αυγής· συνετρίφθης κατά γης, συ ο καταπατών τα έθνη. Συ δε έλεγες εν τη καρδία σου, Θέλω αναβή εις τον ουρανόν, θέλω υψώσει τον θρόνον μου υπεράνω των άστρων του Θεού· και θέλω καθήσει επί το όρος της συνάξεως, προς τα μέρη του βορρά· θέλω αναβή επί τα ύψη των νεφελών· θέλω είσθαι όμοιος του Υψίστου. Ησαίας ιδ 12-14)

  Τα παγκόσμια συμφέροντα υποδαυλίζουν ένοπλες συρράξεις (Συρία-Ιράκ-Γάζα), η πυρηνική απειλή (Ρωσία-ΗΠΑ-Βόρεια Κορέα-Ιράν), η μόλυνση του περιβάλλοντος μαζί με την κλιματική αλλαγή, η εξαθλίωση στις Χώρες του Τρίτου κόσμου, η δημιουργία χαρακτήρων και ο έλεγχος των συνειδήσεων μέσα από τα ψηφιακά μέσα καθώς και οι τεράστιες μετακινήσεις πληθυσμού προς τις αναπτυγμένες χώρες δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας. Ο απολογισμός στο τέλος κάθε χρονιάς είναι πάντα απογοητευτικός.

   

  Σήμερα ο άνθρωπος έχει δύο επιλογές:

  Πρώτη, να ακολουθήσει το ρεύμα που πάνε οι περισσότεροι επενδύοντας στη δόξα, στο χρήμα, στην εξουσία, στην σαρκολατρεία, δηλαδή στην αλαζονική αγάπη για τον εαυτό μας, με τελικό σκοπό την αυτοκαταστροφή.

  Ο άλλος δρόμος είναι η οδός της Αγάπης, της Πίστης, της Ελπίδας, της Ειρήνης όπου κέντρο έχει τον Ιησού Χριστό. Είναι γεμάτος αρετές, όμως είναι στενός, διότι είναι προσωπικός, έχει προσφορά, έχει θυσία αλλά όμως είναι σίγουρη η Νίκη, γιατί αυτόν τον δρόμο πρώτος τον περπάτησε ο ταπεινός Ναζωραίος 

  [ Εισέλθετε διά της στενής πύλης· διότι πλατεία είναι η πύλη και ευρύχωρος η οδός η φέρουσα εις την απώλειαν, και πολλοί είναι οι εισερχόμενοι δι' αυτής. Επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η φέρουσα εις την ζωήν, και ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτήν. Ματθαίος ζ 13-14]

  [διότι σήμερον εγεννήθη εις εσάς εν πόλει Δαβίδ σωτήρ, όστις είναι Χριστός Κύριος. Λουκάς β'11]

   

  Αν θέλεις να είσαι πραγματικά ελεύθερος έλα στον Χριστό. Αν αυτός ο κόσμος δεν σε ικανοποιεί υπάρχει η άλλη οδός που ο Ιησούς δημιούργησε με την θυσία του. Θα πρέπει να τον εμπιστευτείς, να πάρει τη ζωή σου στα χέρια Του, στον δικό Του έλεγχο για να σε κινήσει μέσα στο δρόμο του θελήματος του.

  Να ζητήσεις να σε επισκεφτεί για να πάρει κάθε φορτίο σου γιατί σε θέλει σε αυτήν την οδό να βαδίζεις ελεύθερος απο κάθε βάρος και εξάρτηση.

  [ Έλθετε προς με, πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει.  Άρατε τον ζυγόν μου εφ' υμάς και μάθετε απ' εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός την καρδίαν, και θέλετε ευρεί ανάπαυσιν εν ταις ψυχαίς υμών· διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίον μου ελαφρόν. Ματθαίος ια΄28-30]

   

  Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχεις πρόσβαση και είσοδο σε αυτήν την οδό είναι ο Χριστός να γεννηθεί και στη δική σου καρδιά. [ Ήτο το φως το αληθινόν, το οποίον φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον.  Ήτο εν τω κόσμω, και ο κόσμος έγεινε δι' αυτού, και ο κόσμος δεν εγνώρισεν αυτόν. Εις τα ίδια ήλθε, και οι ίδιοι δεν εδέχθησαν αυτόν. Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού· οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν. Ιωάννης α΄9-13να σε αναγεννήσει [ Απεκρίθη ο Ιησούς· Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού. Το γεγεννημένον εκ της σαρκός είναι σαρξ και το γεγεννημένον εκ του Πνεύματος είναι πνεύμα. Ιωάννης γ΄5-6μέσα στο πνεύμα σου απο την αρχή σε ένα νέο κτίσμα [Όθεν εάν τις ήναι εν Χριστώ είναι νέον κτίσμα· τα αρχαία παρήλθον, ιδού, τα πάντα έγειναν νέα. Β΄Κορινθίους ε' 17]

  Έτσι έχοντας το Πνεύμα του Ιησού Χριστού, θα μπορέσεις να περπατήσεις μαζί Του, στο δρόμο αυτό μέσα στην ευλογία Του.

   

  Ο Χριστός με την γέννηση Του, την ανάσταση Του, την ανάληψή Του στα δεξιά του Πατέρα έσπασε την εξουσία του θανάτου, την δύναμη της αμαρτίας και την ισχύ του σκότους κάνοντας αποκατάσταση, μας συμφιλίωσε με τον Πατέρα Θεό. [ όστις ηλευθέρωσεν ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέφερεν εις την βασιλείαν του αγαπητού αυτού Υιού· εις τον οποίον έχομεν την απολύτρωσιν διά του αίματος αυτού, την άφεσιν των αμαρτιών· όστις είναι εικών του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως, επειδή δι' αυτού εκτίσθησαν τα πάντα, τα εν τοις ουρανοίς και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι είτε κυριότητες είτε αρχαί είτε εξουσίαι· τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν εκτίσθησαν· και αυτός είναι προ πάντων, και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού, και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος, της εκκλησίας· όστις είναι αρχή, πρωτότοκος εκ των νεκρών, διά να γείνη αυτός πρωτεύων εις τα πάντα, διότι εν αυτώ ηυδόκησεν ο Πατήρ να κατοικήση παν το πλήρωμα και δι' αυτού να συνδιαλλάξη τα πάντα προς εαυτόν, ειρηνοποιήσας διά του αίματος του σταυρού αυτού, δι' αυτού, είτε τα επί της γης είτε τα εν τοις ουρανοίς. Κολοσαείς α΄13-20]

  [Τώρα όμως διά του Ιησού Χριστού σεις οι ποτέ όντες μακράν εγείνετε πλησίον διά του αίματος του Χριστού. Διότι αυτός είναι η ειρήνη ημών, όστις έκαμε τα δύο εν και έλυσε το μεσότοιχον του φραγμού, καταργήσας την έχθραν εν τη σαρκί αυτού, τον νόμον των εντολών των εν τοις διατάγμασι, διά να κτίση εις εαυτόν τους δύο εις ένα νέον άνθρωπον, φέρων ειρήνην, και να συνδιαλλάξη αμφοτέρους εις εν σώμα προς τον Θεόν διά του σταυρού, θανατώσας δι' αυτού την έχθραν. Και ελθών εκήρυξεν ευαγγέλιον ειρήνης εις εσάς τους μακράν και εις τους πλησίον, διότι δι' αυτού έχομεν αμφότεροι την είσοδον προς τον Πατέρα δι' ενός Πνεύματος. Εφεσίους β'13-18]

   

  Έτσι έχουμε την είσοδο σ'αυτήν την οδό [διά του οποίου ελάβομεν και την είσοδον διά της πίστεως εις την χάριν ταύτην, εις την οποίαν ιστάμεθα και καυχώμεθα εις την ελπίδα της δόξης του Θεού. Ρωμαίους ε΄2] που περιέχει την πρόσκληση αλλά και την σωτηρία μας αν περπατήσουμε μέχρι το τέλος [Αλλά τώρα ελευθερωθέντες από της αμαρτίας και δουλωθέντες εις τον Θεόν, έχετε τον καρπόν σας εις αγιασμόν, το δε τέλος ζωήν αιώνιον. Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος διά Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Ρωμαίους ς 22-23]

  Ο Ιησούς Χριστός τώρα είναι στο θρόνο Του, επομένως στην οδό αυτή, αυτό που θα μας συνδέει μαζί Του, ο σύνδεσμος, ο συμβοηθός μας, θα είναι το Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος [Και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα, και θέλει σας δώσει άλλον Παράκλητον, διά να μένη μεθ' υμών εις τον αιώνα, το Πνεύμα της αληθείας, το οποίον ο κόσμος δεν δύναται να λάβη, διότι δεν βλέπει αυτό ουδέ γνωρίζει αυτό· σεις όμως γνωρίζετε αυτό, διότι μένει μεθ' υμών και εν υμίν θέλει είσθαι. Ιωάννης ιδ΄16-17]

   

  Μέσα σε αυτό το περπάτημα ο άνθρωπος θα αρχίσει να μεγαλώνει πνευματικά [προς την τελειοποίησιν των αγίων, διά το έργον της διακονίας, διά την οικοδομήν του σώματος του Χριστού, εωσού καταντήσωμεν πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Εφεσίους δ΄12-13] και θα γνωρίζει περισσότερο το μεγαλείο του Χριστού [διά να δώση εις εσάς κατά τον πλούτον της δόξης αυτού, να κραταιωθήτε εν δυνάμει διά του Πνεύματος αυτού εις τον εσωτερικόν άνθρωπον. Εφεσίους γ΄16] και τη δύναμη που υπάρχει στην Ανάσταση Του. [και να ευρεθώ εν αυτώ μη έχων ιδικήν μου δικαιοσύνην την εκ του νόμου, αλλά την διά πίστεως του Χριστού, την δικαιοσύνην την εκ Θεού διά της πίστεως, διά να γνωρίσω αυτόν και την δύναμιν της αναστάσεως αυτού και την κοινωνίαν των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατον αυτού, ίσως καταντήσω εις την εξανάστασιν των νεκρών. Φιλιππισίους γ΄9-11]

   

  Εκτός απο την προσωπική αλλαγή, το Άγιο Πνεύμα θα σου μεταδίδει την δική του δύναμη μέσα σου [Εις δε τον δυνάμενον υπερεκπερισσού να κάμη υπέρ πάντα όσα ζητούμεν ή νοούμεν, κατά την δύναμιν την ενεργουμένην εν ημίν. Εφεσίους γ΄20], θα σε κάνει ένα εργαλείο που θα ρέει μέσα σε εσένα χαρίσματα [Είναι δε διαιρέσεις χαρισμάτων, το Πνεύμα όμως το αυτό·είναι και διαιρέσεις διακονιών, ο Κύριος όμως ο αυτός· είναι και διαιρέσεις ενεργημάτων, ο Θεός όμως είναι ο αυτός, ο ενεργών τα πάντα εν πάσι. Δίδεται δε εις έκαστον η φανέρωσις του Πνεύματος προς το συμφέρον. Διότι εις άλλον μεν δίδεται διά του Πνεύματος λόγος σοφίας, εις άλλον δε λόγος γνώσεως κατά το αυτό Πνεύμα, εις άλλον δε πίστις διά του αυτού Πνεύματος, εις άλλον δε χαρίσματα ιαμάτων διά του αυτού Πνεύματος, εις άλλον δε ενέργειαι θαυμάτων, εις άλλον δε προφητεία, εις άλλον δε διακρίσεις πνευμάτων, εις άλλον δε είδη γλωσσών, εις άλλον δε ερμηνεία γλωσσών. Πάντα δε ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό Πνεύμα, διανέμον ιδία εις έκαστον καθώς θέλει. Α Κορινθίους ιβ΄4-11ευεργετώντας και άλλους ανθρώπους στο όνομα του Ιησού Χριστού με θεραπείες, ενέργειες θαυμάτων, εκβολές δαιμονίων, απελευθερώσεις από ναρκωτικά, αλκοόλ, πορνεία και κάθε είδους εξάρτηση αμαρτίας. Επίσης θα δίνει ειδικές υπηρεσίες (διακονίες) σε ανθρώπους του και θα αυξάνει το πνευματικό του οικοδόμημα που λέγεται εκκλησία.

   Επίσης θα δίνει ειδικές υπηρεσίες (διακονίες) σε ανθρώπους του και θα αυξάνει το πνευματικό του οικοδόμημα που λέγεται εκκλησία. [Και αυτός έδωκεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους, προς την τελειοποίησιν των αγίων, διά το έργον της διακονίας, διά την οικοδομήν του σώματος του Χριστού. Εφεσίους δ΄11-12]

   

  Αυτός είναι ο δεύτερος δρόμος μέσα στο Φως. Έλα κι εσύ να περπατήσουμε όλοι μαζί σε αυτή την οδό μαζί με τον Κύριο μας τον Ιησού Χριστό, για να γίνεις υπήκοος στο Βασίλειο Του εδώ στη Γη αλλά και εκλεκτός στη Βασιλεία των Ουρανών.

   

  Ο Χριστός εγεννήθη και οι στρατιές Αγγέλων ψέλνουν "Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία."

   

  ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ ΛΕΓΕΤΑΙ ΧΡΙΣΤΟΣ

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ


  Διεύθυνση: Φιλολάου 166, 1ος Όροφος | Παγκράτι | Αθήνα

  Περιοχή: Παγκράτι | Αθήνα

  Ώρες συναθροίσεων: Δευτέρα - 20:00-21:00 | Τετάρτη - 20:00-21:00
  Παρασκευή - 20:00-21:00 | Κυριακή - 09:30-12:30

       

          Στείλτε μας μήνυμα 

  Please publish modules in offcanvas position.