Πρόσφατα άρθρα

  Η δύναμη του Αγίου Πνεύματος

  Ο Ιησούς στις τελευταίες στιγμές πριν αναληφθεί, μίλησε στους μαθητές του γι'αυτό που τους ήταν απολύτως απαραίτητο, στο να περπατήσουν και να σταθούν πνευματικά.

  Περιμένετε την επαγγελία του Πατρός [Και συνερχόμενος μετ' αυτών, παρήγγειλε να μη απομακρυνθώσιν από Ιεροσολύμων, αλλά να περιμένωσι την επαγγελίαν του Πατρός, την οποίαν ηκούσατε, είπε, παρ' εμού (Πράξεις α 4)] και θέλετε λάβει δύναμιν όταν το Άγιο Πνεύμα έλθει πάνω σας, που θα φέρνει τη δική μου μαρτυρία σε εσάς καθώς και μέσα απο εσάς θα φανερώνομαι εγώ, τους είπε ο Χριστός. [θέλετε λάβει δύναμιν, όταν επέλθη το Άγιον Πνεύμα εφ' υμάς, και θέλετε είσθαι εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρεία και έως εσχάτου της γης (Πράξεις α 8)]

  Η συγχωρητικότητα του Θεού

  Η λέξη Συγχώρηση είναι συνώνυμη του Άφεση (απο το αφίημι) και αναφέρεται στη συγχώρεση των αμαρτιών μας απο το Θεό.
  Η λέξη αμαρτία προέρχεται απο το αμαρτάνω που σημαίνει αποτυγχάνω του σκοπού, αστοχώ. Στην Καινή Διαθήκη με την ηθική έννοια σημαίνει πλημμελώ, παραβαίνω το νόμο του Θεού, καταπατώ τις εντολές Αυτού, ασεβώ, παρανομώ. 
  "Πας όστις πράττει την αμαρτίαν πράττει και την ανομίαν, διότι η αμαρτία είναι η ανομία" [Α Ιωάννου 3:4]
  Η προέλευση της αμαρτίας είναι απο τον Διάβολο.
  "όστις πράττει την αμαρτίαν είναι εκ του διαβόλου, διότι απ' αρχής ο διάβολος αμαρτάνει. Διά τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού, διά να καταστρέψη τα έργα του διαβόλου." [A Ιωάννη 3:8]
  Δεν υπάρχει αναμάρτητος άνθρωπος.
  "Όταν αμαρτήσωσιν εις σε, διότι ουδείς άνθρωπος είναι αναμάρτητος, και οργισθής εις αυτούς και παραδώσης αυτούς εις τον εχθρόν, ώστε οι αιχμαλωτισταί να φέρωσιν αυτούς αιχμαλώτους εις την γην του εχθρού, μακράν ή πλησίον" [Α Βασιλέων 8:46]
  "επειδή πάντες ήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού" [Ρωμαίους 3:23]
  Το να αμαρτάνει ο άνθρωπος είναι επιλογή του ίδιου του ανθρώπου. 
  "Ιδού, πάσαι αι ψυχαί είναι εμού· ως η ψυχή του πατρός, ούτω και η ψυχή του υιού εμού είναι· ψυχή η αμαρτήσασα, αυτή θέλει αποθάνει."[Ιεζεκιήλ 18:4]
  "Μη πλανάσθε, ο Θεός δεν εμπαίζεται· επειδή ό,τι αν σπείρη ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερίσει·" [Γαλάτας 6:7]
  Το αποτέλεσμα της αμαρτίας είναι θάνατος της ψυχής, αιώνια κόλαση.
  "Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος διά Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών." [Ρωμαίους 6:23]
  "Και εσάς όντας νεκρούς διά τας παραβάσεις και τας αμαρτίας εζωοποίησεν" [Εφεσίους 2:1]
  Υπάρχει λύση και απελευθέρωση απο την αμαρτία. ΝΑΙ! Η συγχώρεση απο τον θεό και μόνο απο Αυτόν, δια του Ιησού Χριστού και χωρίς τη μεσολάβηση κανενός άλλου προσώπου. 
  "Διότι είναι εις Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Ιησούς Χριστός" [Α Τιμοθέου 2:5] 
  "Μακάριος εκείνος, του οποίου συνεχωρήθη η παράβασις, του οποίου εσκεπάσθη η αμαρτία.
   Μακάριος ο άνθρωπος, εις τον οποίον ο Κύριος δεν λογαριάζει ανομίαν και εις του οποίου το πνεύμα δεν υπάρχει δόλος. 
  Την αμαρτίαν μου εφανέρωσα προς σε, και την ανομίαν μου δεν έκρυψα· είπα, Εις τον Κύριον θέλω εξομολογηθή τας παραβάσεις μου· και συ συνεχώρησας την ανομίαν της αμαρτίας μου." [Ψαλμός 32:1-2,5]
  "τον συγχωρούντα πάσας τας ανομίας σου· τον ιατρεύοντα πάσας τας αρρωστίας σου·" [Ψαλμός 103:3]
  "Μακάριοι εκείνοι, των οποίων συνεχωρήθησαν αι ανομίαι και των οποίων εσκεπάσθησαν αι αμαρτίαι·
   μακάριος ο άνθρωπος, εις τον οποίον ο Κύριος δεν θέλει λογίζεσθαι αμαρτίαν." [Ρωμαίους 4:7]
  "Εάν είπωμεν ότι αμαρτίαν δεν έχομεν, εαυτούς πλανώμεν και η αλήθεια δεν είναι εν ημίν.
  Εάν ομολογώμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήση εις ημάς τας αμαρτίας και καθαρίση ημάς από πάσης αδικίας." [Α Ιωάννη 1:8-9]
  "Τεκνία μου, ταύτα σας γράφω διά να μη αμαρτήσητε. Και εάν τις αμαρτήση, έχομεν παράκλητον προς τον Πατέρα, τον Ιησούν Χριστόν τον δίκαιον·
  και αυτός είναι ιλασμός περί των αμαρτιών ημών, και ουχί μόνον περί των ημετέρων, αλλά και περί όλου του κόσμου." [Α Ιωάννη 2:1-2]
  "διά του οποίου έχομεν την απολύτρωσιν διά του αίματος αυτού, την άφεσιν των αμαρτημάτων, κατά τον πλούτον της χάριτος αυτού" [Εφεσίους 1:7]
  Πως μπορώ να συγχωρηθώ απο τον Θεό; Τι πρέπει να κάνω; Να μετανοήσω και να ζητήσω απο τον ίδιο τον Ιησού Χριστό την συγχώρεση των αμαρτιών μου. 
  "Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε, διά να εξαλειφθώσιν αι αμαρτίαι σας, διά να έλθωσι καιροί αναψυχής από της παρουσίας του Κυρίου, και αποστείλη τον προκεκηρυγμένον εις εσάς Ιησούν Χριστόν" [Πράξεις 3:19-20]
  "Αφού δε ήκουσαν ταύτα, ήλθεν εις κατάνυξιν η καρδία αυτών, και είπον προς τον Πέτρον και τους λοιπούς αποστόλους· Τι πρέπει να κάμωμεν, άνδρες αδελφοί;
  Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς· Μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος.
  Διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντας τους εις μακράν, όσους αν προσκαλέση Κύριος ο Θεός ημών.[Πράξεις 2:37-39]
  Ο Λόγος του Θεού είναι γεμάτος απο αναφορές στην συγχωρητικότητα του Θεού. Αυτές που αναφέραμε παραπάνω είναι ενδεικτικές για την συγχωρητικότητα του Θεού.
  Παραδείγματα συγχωρητικότητας Θεού 
  -Αποστολος Παύλος [Α Τιμοθέου 1:15]
  -Δαβίδ [Ψαλμός 51]
  -Ασωτος γιος [Λουκάς 15:11-24]
  -Αμαρτωλή γυναίκα [Λουκάς 7:36]
  -Παραλυτικός [Μάρκος 2:1-12]

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ


  Διεύθυνση: Φιλολάου 166, 1ος Όροφος | Παγκράτι | Αθήνα

  Περιοχή: Παγκράτι | Αθήνα

  Ώρες συναθροίσεων: Δευτέρα - 20:00-21:00 | Τετάρτη - 20:00-21:00
  Παρασκευή - 20:00-21:00 | Κυριακή - 09:30-12:30

       

          Στείλτε μας μήνυμα 

  Please publish modules in offcanvas position.