Πρόσφατα άρθρα

  Η δύναμη του Αγίου Πνεύματος

  Ο Ιησούς στις τελευταίες στιγμές πριν αναληφθεί, μίλησε στους μαθητές του γι'αυτό που τους ήταν απολύτως απαραίτητο, στο να περπατήσουν και να σταθούν πνευματικά.

  Περιμένετε την επαγγελία του Πατρός [Και συνερχόμενος μετ' αυτών, παρήγγειλε να μη απομακρυνθώσιν από Ιεροσολύμων, αλλά να περιμένωσι την επαγγελίαν του Πατρός, την οποίαν ηκούσατε, είπε, παρ' εμού (Πράξεις α 4)] και θέλετε λάβει δύναμιν όταν το Άγιο Πνεύμα έλθει πάνω σας, που θα φέρνει τη δική μου μαρτυρία σε εσάς καθώς και μέσα απο εσάς θα φανερώνομαι εγώ, τους είπε ο Χριστός. [θέλετε λάβει δύναμιν, όταν επέλθη το Άγιον Πνεύμα εφ' υμάς, και θέλετε είσθαι εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρεία και έως εσχάτου της γης (Πράξεις α 8)]

  Ο ΘΕΟΣ

  Η Αγία Γραφή μας λέει οτι "Ο Θεός είναι Πνεύμα και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι"[Ιωάννης 4:24]
  Εμείς οι άνθρωποι είμαστε γήινοι, θνητοί, πεπερασμένοι. Ο Θεός δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί απο εμάς γιατί είμαστε άνθρωποι υποκείμενοι στην φθορά, χρόνο, θάνατο.
  Η Αγία Γραφή μας αναφέρει ορισμένα χαρακτηριστικά και ιδιότητες του Θεού για να μπορέσουμε να τον πλησιάσουμε μόνο δια της πίστεως.
  "Ουδείς είδε ποτέ τον Θεόν, ο μονογενής Υιός, ο ων εις το κόλπο του Πατρός, εκείνος εφανέρωσεν αυτόν. " [Ιωάννης 1:18]
  Ευχαριστούμε τον Πατέρα Θεό που έστειλε τον μονογενή του Υιό του στη γη για να μας φανερώσει τον Πατέρα και να θυσιαστεί για εμάς στο σταυρό του Γολγοθά και να μας στείλει τον Παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα, για να μας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια.
  Στο παρόν άρθρο, θα δούμε πως μας φανερώνεται ο Θεός, μέσα στην Αγία Γραφή, και με την αποκάλυψη και ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, να μπορέσουμε να ενωθούμε μαζί Του.
  Χαρακτηριστικά του Θεού που μας αναφέρει ο Λόγος του Θεού με το ρήμα "ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ"
  1. Εγώ είμαι ο Κύριος
  Κύριος= έχω εξουσία και κυριότητα επί τινός, Κύριος, Δεσπότης 
  "και βασιλείς θέλουσιν είσθαι οι παιδοτρόφοι σου και αι βασίλισσαι αυτών αι τροφοί σου· θέλουσι σε προσκυνήσει με το πρόσωπον προς την γην και γλείφει το χώμα των ποδών σου· και θέλεις γνωρίσει, ότι εγώ είμαι ο Κύριος και ότι οι προσμένοντές με δεν θέλουσιν αισχυνθή." [Ησαίας 49:23]
  Ησαίας 33:32, Ησαίας 47:2, Ησαίας 43:11, Ματθαίος 22:37, Β' Κορινθίους 13:14, Φιλιππισίους 2:1, Αποκάλυψη 17:14
  2. Παντοκράτωρ = Ο πάντων κρατών, ο πάντα εξουσιάζων, ο Κύριος του παντός - Παντοδύναμος
  "Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, λέγει ο Κύριος, ο ων και ο ην και ο ερχόμενος, ο παντοκράτωρ." [Αποκάλυψη 1:8]
  Αποκάλυψη 4:8 & 11:17, Γένεση 17:1 & 35:11, Αποκάλυψη 21:22 & 19:6, Ψαλμοί 91: 1, Β'Κορινθίους 6:18, Κολοσσαεις 1:16, Δανιήλ 7:27, Α΄ Κορινθίους 15:24
  3. Κύριος ο Θεός των δυνάμεων-Κύριος Σαβαώθ 
  (Σαβαώθ, εβραική λέξη πληθυντικού αριθμού. Ο ενικός σημαίνει στράτευμα, στρατιά)
  Κύριος Σαβαώθ=Ο Κύριος των στρατιών, των δυνάμεων.
  "Και καθώς προείπεν ο Ησαΐας· Εάν ο Κύριος Σαβαώθ δεν ήθελεν αφήσει εις ημάς σπέρμα, ως τα Σόδομα ηθέλομεν γείνει και με τα Γόμορρα ηθέλομεν ομοιωθή" [Ρωμαίους 9:29]
  Ιάκωβος 5:4, Εφεσίους 1:21
  4. "Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, ο πρώτος και ο έσχατος." [Αποκάλυψη 22:13]
  Είναι Θεός αιώνιος, άχρονος.
  Αποκάλυψη 1:8, Ησαίας 44:6, Αποκάλυψη 1:17, Έξοδος 3:14
  5. Ο Άγιος 
  "Και προς τον άγγελον της εν Φιλαδελφεία εκκλησίας γράψον· Ταύτα λέγει ο άγιος, ο αληθινός, ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ, όστις ανοίγει και ουδείς κλείει, και κλείει και ουδείς ανοίγει·" [Αποκάλυψη 3:7]
  Λευιτικόν 19:2 & 20:26, Α΄Πέτρου 1:16, Ησαίας 30:15 
  6. Κύριος ο Αγιάζων
  "Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου· ο λόγος ο ιδικός σου είναι αλήθεια." [Ιωάννης 17:17]
  Λευιτικόν 21:8, Ιερεμίας 37:28, Ιεζεκιήλ 20:12, Λευιτικό 22:9 & 22:16
  7. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός πάσης σαρκός 
  "Ιδού, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός πάσης σαρκός· είναι τι πράγμα δύσκολον εις εμέ;" [Ιερεμίας 32:27] 
  8. Εγώ είμαι ο Σωτήρας 
  "Τους δε καταθλίβοντάς σε θέλω κάμει να φάγωσι τας ιδίας αυτών σάρκας· και θέλουσι μεθυσθή με το ίδιον αυτών αίμα, ως με νέον οίνον· και θέλει γνωρίσει πάσα σαρξ, ότι εγώ ο Κύριος είμαι ο Σωτήρ σου και ο Λυτρωτής σου, ο Ισχυρός του Ιακώβ."[Ησαίας 49:26]
  9. Εγώ είμαι ο Κύριος ο θεραπέυων σε 
  "και είπεν, Εάν ακούσης επιμελώς την φωνήν Κυρίου του Θεού σου και πράττης το αρεστόν εις τους οφθαλμούς αυτού και δώσης ακρόασιν εις τας εντολάς αυτού και φυλάξης πάντα τα προστάγματα αυτού, δεν θέλω φέρει επί σε ουδεμίαν εκ των νόσων, τας οποίας έφερα κατά των Αιγυπτίων· διότι εγώ είμαι ο Κύριος ο θεραπεύων σε." [Έξοδος 15:26]
  10. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής 
  "Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς· Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής· όστις έρχεται προς εμέ, δεν θέλει πεινάσει, και όστις πιστεύει εις εμέ, δεν θέλει διψήσει πώποτε." [Ιωάννης 6:35]
  11. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός 
  "Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού βάλλει υπέρ των προβάτων·" [Ιωάννης 10:11]
  12. Εγώ είμαι η θύρα των προβάτων 
  "Είπε λοιπόν πάλιν προς αυτούς ο Ιησούς· Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων." [Ιωάννης 10:7]
  13. Εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή 
  "Είπε προς αυτήν ο Ιησούς· Εγώ είμαι η ανάστασις και η ζωή· ο πιστεύων εις εμέ, και αν αποθάνη, θέλει ζήσει·" [Ιωάννης 11:25]
  14. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή
  "Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή· ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ειμή δι' εμού."[Ιωάννης 14:6]
  15. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή 
  "Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή, και ο Πατήρ μου είναι ο γεωργός." [Ιωάννης 15:1]
  16. Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ
  "Εγώ ο Ιησούς έπεμψα τον άγγελόν μου να μαρτυρήση εις εσάς ταύτα εις τας εκκλησίας. Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, ο αστήρ ο λαμπρός και ορθρινός." [Αποκάλυψη 22:16]
  17. Εγώ είμαι το φως του κόσμου
  "Πάλιν λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγων· Εγώ είμαι το φως του κόσμου· όστις ακολουθεί εμέ δεν θέλει περιπατήσει εις το σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής." [Ιωάννης 8:12]
  18. Εγώ είμαι ο ερευνών νεφρούς και καρδίας
  "και τα τέκνα αυτής θέλω αποκτείνει με θάνατον, και θέλουσι γνωρίσει πάσαι αι εκκλησίαι, ότι εγώ είμαι ο ερευνών νεφρούς και καρδίας, και θέλω σας δώσει εις έκαστον κατά τα έργα σας." [Αποκάλυψη 2:23]
  19. Εγώ είναι πράος και ταπεινός
  "Άρατε τον ζυγόν μου εφ' υμάς και μάθετε απ' εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός την καρδίαν, και θέλετε ευρεί ανάπαυσιν εν ταις ψυχαίς υμών·" [Ματθαίος 11:29]

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ


  Διεύθυνση: Φιλολάου 166, 1ος Όροφος | Παγκράτι | Αθήνα

  Περιοχή: Παγκράτι | Αθήνα

  Ώρες συναθροίσεων: Δευτέρα - 20:00-21:00 | Τετάρτη - 20:00-21:00
  Παρασκευή - 20:00-21:00 | Κυριακή - 09:30-12:30

       

          Στείλτε μας μήνυμα 

  Please publish modules in offcanvas position.