Πρόσφατα άρθρα

  ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

  Αρχικά, στην Παλαιά Διαθήκη, η Πεντηκοστή ήταν μία εκ των τριών μεγάλων Ιουδαϊκών εορτών που εορταζόταν πενήντα μέρες μετά το Ιουδαϊκό Πάσχα που ονομαζόταν και εορτή των εβδομάδων, ή εορτή του θερισμού, ή ημέρα των απαρχών.
  Στην Καινή Διαθήκη την ημέρα της Πεντηκοστής έγινε η έκχυση του Αγίου Πνεύματος (πλούσιο δώρο του Θεού) σε κάθε άνθρωπο που πιστεύει στον Ιησού Χριστό και ήταν προφητευμένη από την Παλαιά Διαθήκη [Και μετά ταύτα θέλω εκχέει το πνεύμά μου επί πάσαν σάρκα· και θέλουσι προφητεύσει οι υιοί σας και αι θυγατέρες σας· οι πρεσβύτεροί σας θέλουσιν ενυπνιασθή ενύπνια, οι νεανίσκοι σας θέλουσιν ιδεί οράσεις. Και έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν ταις ημέραις εκείναις θέλω εκχέει το πνεύμά μου. Ιωήλ 2:28-29]

  Ποιός είναι ο σοφός άνθρωπος

  Πραγματική σοφία δεν είναι η ανθρώπινη φυσική σοφία του υλικού περιβάλλοντος, αλλά η σοφία του Θεού που την δίνει ο Θεός σε κάθε άνθρωπο που θα την ζητήσει. [Εάν δε τις από σας ήναι ελλιπής σοφίας, ας ζητή παρά του Θεού του δίδοντος εις πάντας πλουσίως και μη ονειδίζοντος, και θέλει δοθή εις αυτόν. Επιστολή Ιακώβου 1:5]

    Ένα παράδειγμα που είναι επίκαιρο στις γιορτινές μέρες των Χριστουγέννων είναι οι μάγοι που προσκύνησαν τον Ιησού Χριστό και το διαβάζουμε στο Κατα Ματθαίον Ευαγγέλιο 2:1-12

  [Αφού δε εγεννήθη ο Ιησούς εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας επί των ημερών Ηρώδου του βασιλέως, ιδού, μάγοι από ανατολών ήλθον εις Ιεροσόλυμα, λέγοντες·
  Που είναι ο γεννηθείς βασιλεύς των Ιουδαίων; διότι είδομεν τον αστέρα αυτού εν τη ανατολή και ήλθομεν διά να προσκυνήσωμεν αυτόν.
  Ακούσας δε Ηρώδης ο βασιλεύς, εταράχθη και πάσα η Ιεροσόλυμα μετ' αυτού,
  και συνάξας πάντας τους αρχιερείς και γραμματείς του λαού, ηρώτα να μάθη παρ' αυτών που ο Χριστός γεννάται.

   Εκείνοι δε είπον προς αυτόν· Εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας· διότι ούτως είναι γεγραμμένον διά του προφήτου·

  Και συ, Βηθλεέμ, γη Ιούδα, δεν είσαι ουδόλως ελαχίστη μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα· διότι εκ σου θέλει εξέλθει ηγούμενος, όστις θέλει ποιμάνει τον λαόν μου τον Ισραήλ.
  Τότε ο Ηρώδης καλέσας κρυφίως τους μάγους εξηκρίβωσε παρ' αυτών τον καιρόν του φαινομένου αστέρος,
  και πέμψας αυτούς εις Βηθλεέμ, είπε· Πορευθέντες ακριβώς εξετάσατε περί του παιδίου, αφού δε εύρητε, απαγγείλατέ μοι, διά να έλθω και εγώ να προσκυνήσω αυτό.
  Εκείνοι δε ακούσαντες του βασιλέως ανεχώρησαν· και ιδού, ο αστήρ τον οποίον είδον εν τη ανατολή προεπορεύετο αυτών, εωσού ελθών εστάθη επάνω όπου ήτο το παιδίον.
  Ιδόντες δε τον αστέρα εχάρησαν χαράν μεγάλην σφόδρα,
  και ελθόντες εις την οικίαν εύρον το παιδίον μετά Μαρίας της μητρός αυτού, και πεσόντες προσεκύνησαν αυτό, και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών προσέφεραν εις αυτό δώρα, χρυσόν και λίβανον και σμύρναν·
  και αποκαλυφθέντες θεόθεν κατ' όναρ να μη επιστρέψωσι προς τον Ηρώδην, δι' άλλης οδού ανεχώρησαν εις την χώραν αυτών.]
     Τι μας διδάσκει  η διήγηση αυτή του Ευαγγελίου
  1. Οι μάγοι στο περιστατικό αυτό δεν είχαν καμία σχέση με την μαγεία που είναι σατανική, αλλά ήταν οι σοφοί, γιατροί, αστρονόμοι (όχι αστρολόγοι) της εποχής εκείνης οι οποίοι ερευνούσαν για τον αληθινό Θεό αν και Εθνικοί και όχι Ιουδαίοι.
  2. Είδαν το αστέρι το οποίο ήταν μια θαυμαστή και ιδιάιτερη ενέργεια του Θεού για να οδηγήσει τους μάγους στον γεννηθέντα Σωτήρα του κόσμου. Έτσι αποφάσισαν να πάνε να προσκυνήσουν χωρίς να υπολογίσουν απόσταση (ερευνητές υπολογίζουν 300 - 800 μίλια), κόπο, χρόνο, χρήμα, κινδύνους.
  Αν ο άνθρωπος θέλει να γνωρίσει τον Κύριο δεν υπολογίζει τίποτα όπως ο Ζακχαίος στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 19:1-10
  3. Πίστεψαν οτι η πληροφορία που είχαν απο το Άγιο Πνεύμα ήταν αληθινή γι'αυτό στα Ιεροσόλυμα ρωτήσανε-όχι αν γεννήθηκε-αλλά που είναι ο γεννηθείς Βασιλεύς των Ιουδαίων. Έτσι ακολούθησαν το αστέρι που συμβολίζει τον Κύριο Ιησού Χριστό [Θέλω ιδεί αυτόν, αλλ' ουχί τώρα· θέλω θεωρήσει αυτόν, αλλ' ουχί εκ του πλησίον· θέλει ανατείλει άστρον εξ Ιακώβ, και θέλει αναστηθή σκήπτρον εκ του Ισραήλ, και θέλει πατάξει τους αρχηγούς Μωάβ, και εξολοθρεύσει πάντας τους υιούς του Σήθ ·Αριθμοί 24:17] και [Εγώ ο Ιησούς έπεμψα τον άγγελόν μου να μαρτυρήση εις εσάς ταύτα εις τας εκκλησίας. Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, ο αστήρ ο λαμπρός και ορθρινός. Αποκάλυψη 22:16]
  4. Ο Θεός κάνει θαυμάσια και υπερφυσικά γεγονότα στον άνθρωπο που Τον ζητάει. Ο Κύριος διέταξε το αστέρι να κάνει αυτή τη πορεία. 'Έτσι έγινε και με τη νεφέλη και τον στήλο πυρός με τα οποία ο Θεός οδήγησε το λαό του στη γη Χαναάν.
  5. Παρά τα εμπόδια οι μάγοι βρήκαν τον Ιησού Χριστό. Ο Θεός πάντοτε φανερώνεται σε αυτούς που Τον ζητούν με τη καρδιά τους. [Αιτείτε, και θέλει σας δοθή· ζητείτε, και θέλετε ευρεί, κρούετε, και θέλει σας ανοιχθή. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον 7:7]
  6. Προσκύνησαν ένα παιδί στο οποίο αναγνώρισαν τον Υιο του Θεού του ζώντος, τον Χριστό, τον Μεσσία. Αυτό ήταν αποκάλυψη Θεού
  7. Πρόσφεραν για δώρα:
     α) Χρυσάφι που συμβολίζει οτι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Βασιλιάς των Βασιλέων
     β) Λίβανον που συμβολίζει οτι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός [Και είπε Κύριος προς τον Μωϋσήν, Λάβε εις σεαυτόν ευώδη αρώματα, στακτήν και όνυχα και χαλβάνην, ταύτα τα ευώδη αρώματα μετά καθαρού λιβανίου· ίσου βάρους θέλει είσθαι έκαστον. Και θέλεις κάμει τούτο θυμίαμα, σύνθεσιν κατά την τέχνην του μυρεψού μεμιγμένον, καθαρόν, άγιον·και θέλεις κοπανίσει μέρος εκ τούτου πολλά λεπτόν, και θέλεις βάλει εξ αυτού έμπροσθεν του μαρτυρίου εν τη σκηνή του μαρτυρίου, όπου θέλω εμφανίζεσθαι εις σέ· τούτο θέλει είσθαι εις εσάς αγιώτατον. Κατά δε την σύνθεσιν του θυμιάματος τούτου, το οποίον θέλεις κάμει, σεις δεν θέλετε κάμει εις εαυτούς· άγιον θέλει είσθαι εις σε διά τον Κύριον· όστις κάμη όμοιον αυτού διά να μυρίζηται αυτό, θέλει εξολοθρευθή εκ του λαού αυτού. Έξοδος 30:34-38]
     γ) Σμύρνα που συμβολίζουν τον θάνατο και την ταφή του Ιησού Χριστού [Και έδιδον εις αυτόν να πίη οίνον μεμιγμένον με σμύρναν· αλλ' εκείνος δεν έλαβε. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιον 15:23] και [Ήλθε δε και ο Νικόδημος, όστις είχεν ελθεί προς τον Ιησούν διά νυκτός κατ' αρχάς, φέρων μίγμα σμύρνης και αλόης έως εκατόν λίτρας. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον 19:39]
  Ο Ιησού Χριστός είναι ο Βασιλιάς των Βασιλέων και όποιος τον προσκυνήσει ταπεινά εν πνεύματι και αληθεία θα γνωρίσει τον αληθινό Θεό.

  O άνθρωπος λοιπόν που θα προσκυνήσει τον Κύριο, αυτός είναι ο σοφός άνθρωπος

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ


  Διεύθυνση: Φιλολάου 166, 1ος Όροφος | Παγκράτι | Αθήνα

  Περιοχή: Παγκράτι | Αθήνα

  Ώρες συναθροίσεων: Δευτέρα - 20:00-21:00 | Τετάρτη - 20:00-21:00
  Παρασκευή - 20:00-21:00 | Κυριακή - 09:30-12:30

       

          Στείλτε μας μήνυμα 

  Please publish modules in offcanvas position.